Advocaat incassorecht (internationaal)

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in complexe en minder complexe incassodossiers is het zeer belangrijk te weten of er beroep gedaan kan worden op de algemene voorwaarden/factuurvoorwaarden op de voorzijde of keerzijde van een onbetaalde factuur. De meeste klanten die onze bijstand nodig hebben, zoeken in Google op ‘advocaat incassorecht‘.

Bij de incasso van een dergelijke onbetaalde factuur bestaat de vordering, al naargelang of er al dan niet beroep kan gedaan worden op de algemene voorwaarden/factuurvoorwaarden, niet alleen uit de hoofdsom van de factuur en de gerechtelijke interesten doch kan deze bijkomend  bestaan uit contractuele verwijlsintresten en een contractueel schadebeding.

In de meeste factuurvoorwaarden is opgenomen dat een contractuele verwijlsintrest van 10%  per jaar en een schadebeding van 10% van de hoofdsom verschuldigd is door de debiteur.

De bewijskracht van een factuur betreft dan ook niet uitsluitend het bestaan van de overeenkomst maar komt ook aan de orde wanneer de vraag wordt gesteld naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de factuur.

In welke mate levert het toezenden van een factuur waarop aan de keerzijde algemene contractvoorwaarden worden vermeld of waarop naar dergelijke voorwaarden wordt verwezen, het bewijs dat omtrent de toepassing van deze voorwaarden ten tijde van de contractsluiting overeenstemming was bereikt tussen partijen?

Dezelfde vraag kan gesteld worden in verband met vermeldingen op bestelbons, offertes, leveringsbonnen dergelijke.

 

Er dient nu een zeer belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen facturen met factuurvoorwaarden die door een handelaar aan een andere handelaar worden overgemaakt en facturen met factuurvoorwaarden die door een handelaar aan een particulier/niet handelaar worden overgemaakt.

Tussen handelaren geldt het principe dat de factuur, die uitdrukkelijk of stilzwijgend werd aanvaard, tussen handelaren het bewijs oplevert van het bestaan van de overeenkomst.

Algemeen wordt aangenomen dat deze bewijskracht zich ook uitstrekt tot alle vermeldingen op de facturen en dan ook met name tot de algemene factuurvoorwaarden die erop werden aangebracht.

Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd door het Hof van Cassatie, zijnde het hoogste rechtscollege in België.

Of die voorwaarden nu op de voorzijde of de keerzijde van de factuur zijn aangebracht is zonder belang en evenmin is het van belang dat op de voorzijde van de factuur niet wordt verwezen naar de keerzijde van de factuur.

Wat indien de factuurvoorwaarden nu voor het eerst opduiken in de factuur en voorafgaand niet uitdrukkelijk ter kennis zijn gebracht aan de andere handelaar?

Het overgrote deel van de rechtspraak neemt ook dan aan dat de factuurvoorwaarden op deze factuur tegenstelbaar zijn aan de andere handelaar en de incasserende partij derhalve beroep kan doen op deze factuurvoorwaarden bij het uitblijven van een protest.

 

Indien de factuur uitgaat van een handelaar en wordt overgemaakt aan een particulier/niet handelaar dan  kan de handelaar in de regel geen beroep doen op deze factuurvoorwaarden lastens een particulier/niet handelaar.

De bijzondere bewijskracht van de factuur geldt namelijk enkel tussen kooplieden en niet ten aanzien van particulieren/niet handelaren.

Nochtans dient één en ander genuanceerd te worden gezien ook ten aanzien van particulieren aan de factuur een zekere waarde kan toegekend worden, met name diegene van feitelijk vermoeden.

Samen met andere elementen kan de rechter dan uit het niet protesteren van de factuur, onder omstandigheden, de stilzwijgende aanvaarding van de factuurvoorwaarden door de particulier afleiden.

Ten aanzien van consumenten is de rol van de factuur echter nog verder beperkt ingevolge artikel 4 van de wet op de marktpraktijken dat bepaalt dat ten laatste op het ogenblik van de contractsluiting de consument behoorlijk moet geïnformeerd zijn over de prijs en het voorwerp van de overeenkomst en dus ook over de verkoopsvoorwaarden.

 

Wat indien de handelaar enkel verwijst naar zijn contractsvoorwaarden die consulteerbaar zijn op het internet?

Ook hier stelt de rechtspraak zich relatief streng op door te stellen dat dit onvoldoende is om te oordelen dat de particulier/consument ook effectief kennis heeft genomen van de contracts- of factuurvoorwaarden op het internet zodat deze voorwaarden niet van toepassing zijn voor de particulier/consument.

Een genuanceerder antwoord zou evenwel beter zijn, rekening houdend met de vertrouwdheid van de partijen met dit medium en de rol die dit medium heeft gespeeld in de contractsluiting.

Indien de contractsluiting tot stand kwam via de website van de handelaar en alle communicatie tussen partijen via elektronische weg verliep of via de website van de handelaar en de particulier/consument de mogelijkheid had om de algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken, dan dient geoordeeld te worden dat de particulier/consument wel degelijk kennis had of minstens kennis had moeten nemen van de algemene voorwaarden van de verkoper zodat de zodat de voornoemde voorwaarden wel degelijk van toepassing zijn op de particulier/consument.

Het is dan ook steeds raadzaam om te rade te gaan bij een gespecialiseerd kantoor incassorecht alvorens actie in rechte te ondernemen.