Zoek je advocaat strafrecht Turnhout in de zoekmachines, dan heb waarschijnlijk nood aan advocaat die voornamelijk pleit voor de Politierechtbank en Correctionele rechtbank.

De dossiers voor de Politierechtbank hebben veelal betrekking op verkeersovertredingen en inbreuken op de Wegcode en de Wegverkeerswet.

De dossiers voor de Correctionele rechtbank hebben veelal betrekking op inbreuken op de Strafwet.

Zowel in de dossiers voor de Politierechtbank als voor de Correctionele rechtbank zal de rechter in de eerste plaats uitgaan van de vaststellingen van de verbalisanten (politieagenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs) ter beoordeling van het al dan niet bewezen zijn van de inbreuk.

De processen verbaal van de verbalisanten hebben in politiezaken een bijzondere bewijswaarde ingevolge artikel 62 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Overeenkomstig voornoemd artikel hebben de processen verbaal opgesteld door de bevoegde verbalisanten namelijk bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

De rechter moet de inhoud van het proces-verbaal dan ook voor waar aannemen zolang de onjuistheid van de vaststellingen niet is aangetoond.

De bedoeling van de wetgever was er namelijk in gelegen dat men de moeilijke bewijsbaarheid van sommige misdrijven heeft willen verhelpen door een bijzondere waarde toe te kennen aan de vaststellingen door de verbalisanten van deze feiten.

Sommige misdrijven kunnen namelijk nagenoeg onmogelijk met de gewone bewijsmiddelen worden aangetoond, zoals verkeersovertredingen, die meestal in de vlucht worden begaan en waarbij de vaststelling wordt bemoeilijkt doordat er vaak gebruik wordt gemaakt van een rijdende voertuig.

Diegenen die beticht wordt van een politiemisdrijf kan evenwel ten te allen tijde het tegenbewijs leveren met alle middelen van recht.

De rechter beoordeelt hierbij op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de elementen die als tegenbewijs worden aangevoerd.

Loutere ontkenningen of opgeworpen vermoedens door diegenen die beticht wordt van een politiemisdrijf zijn onvoldoende.

De rechtbank kan ook de betichte niet vrij spreken op grond van twijfel na een loutere ontkenning of het opwerpen van vermoedens gezien dit de bijzondere bewijswaarde van de vaststellingen van de verbalisanten in het proces-verbaal, volledig zou uithollen.

Verder worden er in de Wegverkeerswet nog een aantal vermoedens (wettelijke vermoedens) ingevoerd zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat is vervat in artikel 67 bis van de Wegverkeerswet ingevolge waarvan wordt vermoed dat een inbreuk begaan is door de houder van de nummerplaat van het voertuig, waarbij de betichte evenwel het tegenbewijs mag leveren met alle middelen van recht. 

Een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht zal dan ook steeds onderzoeken of er al dan niet enige onvolkomenheden in het proces-verbaal aanwezig zijn gezien het onvolkomen proces-verbaal niet langer de voornoemde bewijswaarde heeft.

Deze onvolkomenheden kunnen met name veroorzaken dat het proces verbaal de bewijswaarde tot het tegendeel verliest.

Dit wil niet automatisch zeggen dat er een vrijspraak volgt gezien de rechter zich ook nog op andere bewijselementen kan steunen of het proces-verbaal louter als een inlichting kan beschouwen in plaats van als bewijs tot het tegendeel.

Advocaten moeten dan ook steeds op zoek gaan naar onvolkomenheden zoals een gebrek aan datum, plaats vermelding, ondertekening, de niet vermelding van de naam en de hoedanigheid van de opsteller of niet goedgekeurde en geparafeerde aanpassingen.

Nuttig om op te weten is dat een proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van verkeersmisdrijven, vastgesteld met bemande camera’s steeds de bewijswaarde hebben tot het tegendeel.

Deze verregaande bewijswaarde geldt voor onbemande camera’s enkel voor snelheidsovertredingen, het rijden door een oranje of rood licht en de technische voorschriften.

De wet voorziet dat deze vaststellingen binnen de 14 dagen na de vaststelling aan de overtreder dient overgemaakt te worden. Indien dit niet het geval is verliest het proces-verbaal ook dan zijn bijzondere bewijswaarde en zelfs de waarde van een inlichting.